Direct contact 053-7676020|074-7676090

Huisregels COVID-19 periode

Algemene hygiëneregels

·   Was je handen regelmatig

·   Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

·   Gebruik papieren zakdoekjes (gooi deze ook gelijk weg)

·   Geen handen schudden

Aanvullende hygiëneregels praktijk

·   Bij binnenkomst wachtkamer handen desinfecteren

·   Zit je tussen door aan je gezicht dan nogmaals desinfecteren

·   Neem je eigen handdoek of laken mee

·   Uw therapeut reinigt de behandelkamer na elke patiënt

·   Fysiek contact wordt tot een minimum beperkt; de 1,5 meter regel wordt nageleefd.

·   Bij lichamelijk onderzoek of fysieke behandelingen wordt verbale communicatie beperkt

Zeg je afspraak af bij*

·   Ziekte

·   Ziekte van een huisgenoot of samenwonend partner

·   Verkoudheidsklachten

·   Loopneus

·   Keelpijn

·   Lichte hoest of niezen

·   Verhoging

·   Wanneer u in de afgelopen 14 dagen in een gebied bent geweest dat door de overheid als oranje of rood wordt aangegeven

·   Ook bij twijfel zegt u bij voorkeur de afspraak af

*In geval van deze situaties worden bij afzegging geen kosten in rekening gebracht

Planning

·   Maak zoveel mogelijk afspraken via mail, telefoon of WhatsApp

·   Er is beperkt plaats in de wachtkamers, hier wordt ook de planning op aangepast. Probeer dan ook pas zo kort mogelijk voor de afspraak aanwezig te zijn (<5 min)

·   Kom alleen; alleen bij forse fysieke beperkingen of <18 jaar wordt in overleg met de therapeut een uitzondering gemaakt

·   Voor de chauffeur is het niet mogelijk om in de wachtkamer te wachten

·   Voor de oefenpatiënten: kom reeds in sportkleding. Wisseling van schoenen kan ter plaatse

·   In de huidige situatie zijn de trainingsmogelijkheden beperkt. Helaas is het (tijdelijk) niet meer mogelijk zelfstandig te komen trainen. De fitnesspassen zijn hierdoor ook niet meer bruikbaar.

·   Indien wenselijk kan een vervolgafspraak op afstand gepland worden. Uw therapeut kan hier verder uitleg over geven.


House rules during Covid-19 period

General hygiene rules

·   Wash your hands with soap and water

·   Cough and sneeze into your elbow

·   Use paper tissues to blow your nose and discard them after use

·   Do not shake hands

Additional hygiene rules in our practice

·   Disinfect your hands when entering the waiting room

·   If you have touched your face after disinfection, disinfect your hands again

·   Bring your own towel or sheet

·   Your physiotherapist cleans the treatment room after each patient

·   Physical contact is kept to a minimum; the 1.5 meter rule will be maintained

·   In case of physical examination or physical treatments, verbal communication will be limited

Cancel your appointment in case of*

·   Illness

·   Illness of a roommate or cohabiting partner/child

·   Common cold complaints

·   Your nose sniffels

·   Light cough or sneezing

·   Increased temperature (>37,5)

·   If you have been in a country in the past 14 days, that has been labeled as orange or red by the Dutch government

·   Even if you are unsure, you should preferably cancel the appointment.

* In these situations, no cancellation costs will be charged

Regarding appointments

·   If possible, use email, telephone or WhatsApp to schedule an appointment

·   There is limited space in the waiting rooms, the planning within Topvorm is also adapted to this. Try to come as short as possible for the appointment (<5 min)

·   It is not possible for the driver to wait in the waiting room

·   For the patients who have to exercise: come already in sportswear. Change of shoes can be done on the spot

·   In the current situation, the training options are limited. Unfortunately it is (temporarily) no longer possible to train independently. The fitness cards are therefore no longer usable.

·   If desired, follow-up treatments can be continued as e-consultations. Your physiotherapist can give you further explanation.